logo adresa dum
 
E-mail Kontakty O nás Vybavení praxe Pro lékaře Zpět Tis
ošetření
implantáty
zihned
Galerie
události
Dotazy
 

 

Kurz „První pomoc v ordinaci zubního lékaře“ (12.6.2013)

V červnu jsme se účastnili kurzu o poskytování první pomoci ve stomatologické ordinaci. Kurz proběhl pod vedením zkušených odborníků v této oblasti - MUDr.Vladivoje Tuzara, MUDr.Stanislava Macharta a MUDr.Martina Štěpána. Během školení jsme byli seznámeni s novinkami v oblasti resuscitace a na modelech nacvičovali praktické dovednosti potřebné k poskytnutí kvalitní první pomoci, včetně zajištění žilního vstupu, aplikace potřebných léků, použití pomůcek pro zajištění průchodnosti dýchacích cest i použití externího defibrilátoru. Velmi zajímavý a prospěšný seminář.

Přednáška „Počátky dentální implantologie na Stomatologické klinice FN Královské Vinohrady“ (13.4.2013)

Během oslav 20-ti letého výročí založení Stomatologické kliniky FNKV přednesl 13.dubna 2013 dr.Zábrodský svojí společnou přednášku s dr.Jirkalovou o počátcích zubní implantologie na stomatologickém oddělení, později klinice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde oba v letech 1990-1993 působili. Bylo vzpomenuto „pionýrských“ začátků v období, kdy dentální implantologie byla v Čechách na svém začátku, kdy tehdejší vedení stomatologie nebylo implantologii nakloněno a vlastní implantologie pro naprostou většinu lékařů i pacientů zcela nedostupnou. Bylo vzpomenuto tehdejšího přednosty oddělení MUDr.Jiřího Pekárka, který svojí prozíravostí umožnil, jak provádění implantologických výkonů na tomto pracovišti, tak i organizaci prvních moderních vzdělávacích kurzů v naší republice. Kurzy probíhali v letech 1990 až 1993 pod vedením MUDr.Zábrodského a účastníky byla řada dnes předních českých implantologů. Dále v přednášce byly prezentovány případy některých tehdejších pacientů i pozitivní výsledky jejich implantologické léčby po 20-23 letech.

Vzdělávací kurz ,,Implantologická protetika Straumann"

Na základě našich dlouhodobých zkušeností s implantačním systémem Straumann (Bonefit, ITI) a mnohaleté spolupráce s doporučujícími lékaři,
jsme se rozhodli pro uspořádání kurzů pro praktické stomatology, které by - v souladu s trendy v dnešní dentální implantologii - vedly k většímu využití dentálních implantátů v ordinacích praktických stomatologů a k přenesení protetického ošetření z implantologických praxí a center do ordinací
doporučujících lékařů.

Projekt se skládá ze 3 na sebe navazujících kurzů, které jsou seřazeny dle náročnosti ošetření od řešení jednoduchých situací až po složité a komplexní protetické ošetření pacientů s dentálními implantáty. Pro případného zájemce
není podmínkou absolvování všech kurzů, např. po absolvování úvodního kurzu
by měl být lékař již schopen provést protetické ošetření nejčastěji se vyskytujících případů.

Vedle odborných informací jak postupovat při protetickém ošetření je snahou
kurzu také vyvrátit mýtus o obtížnosti protetického ošetření zubních implantátů. V mnohých případech je totiž protetické ošetření dentálních implantátů
jednodušší než protetické ošetření vlastních zubů. Dále budou v těchto kurzech také diskutovány časté otázky záruky za ošetření zubními implantáty a korektní spolupráce mezi doporučujícím lékařem a implantologem.

Kurzy, které jsou určeny pro lékaře, kteří již v oblasti dentální implantologie s naší praxí spolupracují nebo mají zájem o tuto spolupráci v budoucnosti se budou konat v druhé polovině roku 2007. Bližší informace lze získat na emailové adrese:

zabrodsky@pcdi.cz

4. setkání uživatelů Straumann v Liberci

Dne 9.června 2007 se v Liberci v Grand hotelu Zlatý lev uskutečnilo již 4.setkání lékařů pracujících s implantáty švýcarské firmy Straumann. Předsednictvím tohoto symposia byl pověřen MUDr.Vladimír Zábrodský, překlad z němčiny zajistil MUDr. Jan Streblov. V dopolední části programu vystoupil se svojí přednáškou německý parodontolog a implantolog dr.Anton Friedmann z Berlína. V odpolední části se konala již tradiční oblíbená panelová diskuze nad 4 kasuistikami prezentovanými předními českými implantology. K příjemné atmosféře celého symposia přispěla i společenská akce, které se konala v předvečer symposia na Šámalově chatě poblíž Liberce.

Poster a účast na ITI World Symposium v New Yorku.

Ve dnech 26. až 28.dubna 2007 se účastnili MUDr.Vladimír Zábrodský a MUDr.Radana Jirkalová Světového sympozia ITI v New Yorku. Zkratka ITI znamená International Team of Oral Implantologists, což je společnost sdružující odborníky v oblasti dentální implantologie jejíchž  hlavním cílem je podpora vědy a výzkumu a šíření znalostí a informací o dentální implantologii mezi odbornou i laickou veřejnost po celém světě.

Symposium se konalo v prostorách Javits Centra v centru Manhattanu. Odborný název tohoto sympozia byl" Reality a mýty v klinické dentální implantologii". V tomto duchu se nesla většina přednášek, které oslovily všechny oblasti dentální implantologie a to jak v základní části sympozia, tak i v úzce specializovaných doplňkových programech akce. Závěrečným poselství tohoto sympozia je potvrzení současného trendu v dentální implantologii. Tím je poskytnutí pacientům co nejkvalitnějšího dlouhodobě úspěšného ošetření s maximálním zaměřením na estetický výsledek ošetření a snahou učinit celé ošetření pro pacienta co nejméně invazivní a zatěžující.

V průběhu tohoto sympozia byl prezentován poster týmu českých odborníků ve složení F.Urban, M.Dušková, M.Koťová, T.Strnadel, R.Jirkalová a V.Zábrodský zabývající se využitím dentálních implantátů při ošetření pacientů s rozštěpem. Několikaletá práce celého týmu ukázala možnost využití dentálních implantátů u pacientů s rozštěpem, kde doposud léčba spočívala ve zhotovení rozsáhlých
fixních můstků vyžadujících preparaci mnoha vlastních zubů pacientů.

Master's Course in Esthetic Implant Dentistry

Ve dnech 28.2. až 2.3.2007 se dr.Zábrodský zúčastnil výše uvedeného kurzu v oblasti estetiky v dentální implantologii. Kurz se konal na univerzitní klinice ve švýcarském Bernu a účastnilo se ho více než 50 lékařů z celého světa. Z oblasti střední a východní Evropy byl dr.Zábrodský jediným účastníkem. Hlavními protagonisty kursu byli dnes již legendární švýcarští odborníci v oblasti estetické implantologie a to prof. Dr. Daniel Buser z univerzity Bernu a prof. Dr. Urs Belzer z univerzity v Ženevě. Kurz byl určen pro již zkušené implantology a byl zaměřen na dosažení co nejlepšího estetického výsledku při ošetření zubními implantáty ve viditelné oblasti chrupu. Vedle vlastního protetického ošetření byly diskutovány i současné možnosti v oblasti augmentací (zvětšení objemu) jak tvrdých, tak i měkkých zubních tkání. Byl také prezentován nový implantát firmy Straumann, který bude v brzké době uveden na dentální trh.

1. výročí přesunutí praxe do nových prostor v Praze 6,
Na okraji.

Koncem ledna 2007 jsme oslavili první výročí přesunu naší praxe z původní lokality v Praze 10 v Žitomírské ulici do dnešních prostor v Praze 6 v ulici Na okraji. Na lepší se rychle zvyká a tak si již skoro nevzpomeneme na starý dům v Žitomírské ulici, jehož prostory již nevyhovovaly rostoucím nárokům na kvalitní zubní praxi zaměřenou na dentální implantologii. Jsme rádi a vážíme si toho, že určité obavy ze změny lokality naší praxe se nenaplnily a že naprostá většina pacientů dochází do naší praxe dál. Naopak přibyla řada nových pacientů. Příslibem pro budoucnost je i plánované umístění stanice metra v blízkosti naší praxe.

1.výročí přesunu praxe jsme oslavili dne v prostorách praxe.

Poster na Implantologickém semináři firmy Lasak 2007.

V rámci již tradičního semináře výrobce českých zubních implantátů prezentovali dne 26.ledna 2007 MUDr. Vladimír Zábrodský a MUDr. Radana Jirkalová ve spolupráci s paní Pavlou Urbanovou ze zubní laboratoře Atelier Art poster "Celokeramická korunka na zubním implantátu". Na tomto posteru ukázali autoři výsledek ošetření pacienta po ztrátě levé horní jedničky úrazem pomocí zubního implantátu Impladent a zhotovením celokeramické šroubované korunky na bázi ZrO2. Autoři také ukázali možnost zlepšení estetického výsledku ošetření rozšířením měkkých tkání pomocí rolovaného patrového laloku.

 

 

 

Přednáška ,,Co přinesl sinus lift v konceptu ošetření postranního úseku horní čelisti

14.července 2006 přednesl MUDr. Vladimír Zábrodský v rámci vzdělávacího programu "Fórum expertů I., pokročilé techniky v implantologii" organizovaného společností Biomed přednášku autorů Zábrodský, Jirkalová: "Co přinesl sinus lift v konceptu ošetření postranního úseku horní čelisti". Přednáška se konala v prostorách hotelu Akord Praze 4 a byla určena pro účastníky výše uvedeného vzdělávacího programu. V jistém směru navazovala tato přednáška na přednášku doc.Šimůnka, taktéž přednesenou v tento den během uvedeného programu. Ve svém vystoupení dr.Zábrodský vyjádřil přesvědčení, že operace sinus lift, tedy zvětšení výšky kosti v oblasti spodiny čelistní dutiny, a to ať již z laterálního či krestálního přístupu, je dnes nedílnou součástí každé implantologické praxe. Při správné volbě pacienta a pečlivém provedení výkonu přináší velké rozšíření možností ošetření pacienta fixním způsobem a tedy zásadně zkvalitňuje výsledek ošetření.

5. implantologický seminář Pražského centra dentální implantologie.

Tento seminář se konal v prostorách hotelu Krystal v Praze 6 dne 20.června 2006. Účastnilo se ho 54 lékařů, kteří spolupracují s naší praxí v oblasti zubních implantátů a doporučují své pacienty k nám. Program semináře viz již dříve uvedená pozvánka na tento seminář.

 

 

 

 

Setkání uživatelů zubních implantátů Straumann

V sobotu 16.června 2006 se konalo již třetí setkání uživatelů dentálních implantátů Straumann v severočeském Liberci. Odborný program tohoto setkání tvořila prezentace 4 složitějších případů pacientů ošetřených zubními implantáty. Tyto klinické případy byly prezentovány zkušenými implantology. V následné panelové diskuzi byly hodnoceny klady a zápory zvoleného postupu a také možnosti jiného léčebného postupu. Tohoto setkání se aktivně účastnil i MUDr. Vladimír Zábrodský, který zde prezentoval klinickou kasuistiku pacientky s hlavním problémem chybějících zubů v pravém horním zadním úseku chrupu. Zároveň byl přítomen vertikální nedostatek kosti v  místě implantace. Ve svém sdělení dr.Zábrodský diskutoval nad možnostmi řešení této situace a vysvětlil proč v daném případu neřešil situaci navýšením kosti metodou sinus lift, ale dal přednost méně invazivnímu způsobu ošetření pomocí šikmo zavedených implantátů Straumann.

Implantologické symposium ve švýcarském Bernu

Ve dnech 4.-6.května 2006 se MUDr.Radana Jirkalová a MUDr.Vladimír Zábrodský účastnili významného implantologického symposia ve švýcarském Bernu.

Vedle vzpomínek na jednoho z nejvýznamnějších švýcarských stomatologů a spolutvůrce dnešního implantologického systému Straumann, prof.André Schroedera, byla během tohoto symposia oslovena většina nejaktuálnějších témat dentální implantologie a to z úst předních světových odborníků v této oblasti. Byly potvrzeny současné trendy k časnému zavedení a zatížení dentálních implantátů, i když zazněla četná varování před podceňováním rizik, a to zejména ve viditelné oblasti chrupu, které tato metoda při nesprávné indikaci přináší. Mnoho pozornosti bylo věnováno také estetickému výsledku ošetření dentálními implantáty a byla zdůrazněno potřeba týmové práce při ošetřování pacientů.

Toto symposium bylo velmi přínosné z odborného hlediska a bylo také příjemné vzhledem k dobré organizaci a doprovodným společenským akcím.

MUDr.Vladimír Zábrodský

 

5.implantologický seminář Pražského centra dentální implantologie

u příležitosti přesunu naší praxe do nových prostor v Praze 6, ulici Na okraji 331/45B a v souladu s koncepcí naší praxe v oblasti dentální implantologie budeme dne 20.června 2006 v prostorách hotelu Krystal na Praze 6 pořádat již

5. implantologický seminář naší praxe

Cílem semináře bude seznámit zájemce se současným stavem velmi rychle se rozvíjejícího oboru dentální implantologie a také s možnostmi spolupráce mezi naší implantologickou praxí a doporučujícími lékaři. Na základě našich 16-tiletých zkušeností se zubními implantáty budeme demonstrovat nejčastější indikace využití dentálních implantátů od náhrady jednoho zubu až po ošetření bezzubé čelisti. Budou ukázány výhody, které toto ošetření přináší, a to jak pacientům, tak i lékařům a bude zdůrazněna skutečnost, že dnešní kvalitní zubní lékařství a tedy i kvalitní zubní praxe se bez využití dentálních implantátů neobejdou. Zajímavým bodem semináře může být i panelová diskuze nad léčebným plánem a následným postupem u vybraného klinického případu.

Seminář je určen pro lékaře, kteří již spolupracují s naší praxí v oblasti dentální implantologie, a také pro případné nové zájemce o tuto spolupráci. Pro tyto lékaře je seminář i občerstvení během semináře zdarma.

Seminář se koná dne 20.června 2006 v 17.00 v hotelu Krystal, ulice J.Martího 2/407 v Praze 6 - Veleslavíně.

 

Dům Na okraji 331 vítězem Grand Prix 2006

Dům, ve kterém se nachází naše zubní praxe se stal vítězem nejprestižnější české architektonické soutěže Grand Prix 2006.

Citace z hospodářských novin č.92, ze dne 12.-14.května 2006:

"Mezinárodní pětičlenná porota, ve které - jak bývá v této soutěži pravidlem - zasedl jedinný Čech, je přesvědčena o progresivitě vítězné realizace. Ten dům má tolik vylepšení a zlidštění oproti obdobným stavbám, které se donedávna stavěli. Žádné monumentální dílo, experiment či neobvyklá realizace. Ale barevná, členitá bytovka na dobré adrese v Praze. Cenu Grand Prix 2006 včera získali architekti Karel Scheib a Tomáš Velinský z atelieru ANTA za bytový dům na Petřinách".

Zapsal MUDr.Vladimír Zábrodský

 

 

       
    seminář 2  
       
seminář 2  
   
 
   
 
seminář 2
seminář 2
Bern
seminář
seminář 2
Dům
noviny
    Copyright © 2006 PCDI  
zihned logo